Huisreglement

Huisreglement

Buurtcentrum De Dwarsligger is een werkeenheid van Stichting Welzijn Velsen. Het buurtcentrum is aangewezen als basisaccommodatie voor de wijk Zeewijk in IJmuiden. Het team van beroepskrachten is verantwoordelijk voor het beheer van de accommodatie en een aanbod van sociaal-culturele activiteiten i.s.m. de buurtbewoners.

 1.TOEGANG TOT HET GEBOUW

Buurtcentrum De Dwarsligger is vrij toegankelijk voor zowel deelnemers aan activiteiten en cursussen als andere bezoekers. De medewerkers van het centrum hebben het recht om deelnemers en bezoekers te waarschuwen of de toegang te ontzeggen, wanneer deze zich niet aan de regels houden.

2. HUISDIEREN

Het meenemen van huisdieren naar activiteiten en cursussen is in verband met de hygiëne en het veiligheidsgevoel van de andere bezoekers/deelnemers niet toegestaan. Honden mogen alleen aangelijnd in de ontmoetingsruimte. Hulphonden zijn hiervan uitgezonderd.

3. ROKEN

In het buurt/ wijkcentrum geldt een algeheel rookverbod. Bij het centrum is buiten een speciale plek aangewezen om te roke

4. DRUGS

Drugs, van welke aard ook zijn in het buurt/ wijkcentrum niet toegestaan. Dit geldt ook voor de terreinen, waarop onder verantwoording van het centrum activiteiten plaatsvinden

5. DISCRIMINATIE

In het buurt/ wijkcentrum of bij activiteiten die onder verantwoording van het centrum vallen is discriminatie, in welke vorm dan ook, niet toegestaan. Ongewenste handtastelijkheden, bedreigingen, geestelijk of fysiek geweld worden niet geaccepteerd. Problemen rondom discriminatie en ongewenst gedrag worden in eerste instantie door de medewerkers van het centrum opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden de politie en/ of andere bevoegde instantie ingeschakeld.

 6. GEBRUIK VAN DE RUIMTE
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de medewerkers van het buurt/ wijkcentrum wijzigingen aan de bestaande inventaris aan te brengen of eigen inventaris aan de ruimte toe te voegen. De nooduitgangen dienen ten alle tijde vrij te blijven. Gebruikers dienen na afloop van hun activiteit c.q. bijeenkomst de zaalruimte in basisopstelling achter te laten en de instructies, welke in elke zaalruimte hangen, t.a.v. opruimen na te leven. Bij brand dienen de instructies die bij de ruimtes hangen opgevolgd te worden.
 7. CONSUMPTIES
Bezoekers kunnen aan de bar consumpties bestellen. deze dienen afgerekend te worden. Het is niet mogelijk om eigen consumpties mee te nemen.
8. OUDERS EN KINDEREN
Ouders die kinderen mee nemen naar het buurt/ wijkcentrum zijn, tijdens momenten dat het kind niet deelneemt aan een van de kinderactiviteiten, zelf verantwoordelijk.
9. TOEGANG VERVOERSMIDDELEN

Fietsen, brommers, scooters, scootmobiels of andere vervoersmiddelen, anders dan voor het vervoer van gehandicapten, hebben geen toegang tot het buurt/ wijkcentrum.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Het buurtcentrum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen. Bij oneigenlijk gebruik van gebouw en inventaris wordt de gebruiker aansprakelijk gesteld voor de schade.